Regulamin korzystania z usługi innogy GO!

  Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi innogy go! (dalej także „Usługa”).
 2. Usługa polega na możliwości wynajmu pojazdów należących do floty innogy Polska, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Usługa świadczona jest przy wykorzystaniu pojazdów – samochodów elektrycznych posiadających automatyczną skrzynię biegów.
 3. Usługa świadczona jest przez innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000011733, REGON: 010330646, NIP: 5250000794, Kapitał Zakładowy w wysokości 165 066 000 zł – opłacony w całości (dalej innogy).
 4. Regulamin oraz informacje dotyczące usługi innogy go! znajdują się na stronie internetowej http://www.innogygo.pl oraz w Aplikacji Mobilnej. W sprawie Usługi można również kontaktować się pod numerem infolinii innogy go! (+48 22 212 60 90).
 5. Aplikacja Mobilna

 6. Korzystanie z usługi innogy go! jest możliwe po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem aplikacji mobilnej innogy go! na urządzeniu mobilnym Użytkownika (dalej: Aplikacja Mobilna).
 7. Aplikacja Mobilna przeznaczona jest dla urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym Android (5.0 lub nowszym) oraz IOS (10.0 lub nowszym). Aplikację Mobilną można pobrać ze sklepów Google Play (dla systemu Android) i App Store (dla systemu IOS).
 8. W celu poprawnego korzystania z Usługi Aplikacja Mobilna wymaga połączenia urządzenia Użytkownika z internetem wraz z włączoną funkcją pakietowego przesyłania danych oraz ciągłego działania usługi lokalizacji.
 9. Dostęp do usługi innogy GO!

 10. W celu uzyskania dostępu do Usługi konieczna jest akceptacja w Aplikacji Mobilnej niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 11. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej możliwe jest po dokonaniu logowania się do konta Użytkownika, używając w tym celu adresu e-mail (login) oraz hasła, które Użytkownik wprowadził podczas rejestracji konta.
 12. W celu zarejestrowania konta Użytkownika wymagane jest aby osoba fizyczna spełniała poniższe warunki (dalej także Użytkownik):
  1. posiadała uznawane przez prawo polskie prawo jazdy kategorii B przez okres minimum 6 miesięcy,
  2. ukończyła 22 lata,
  3. była posiadaczem karty płatniczej, akceptowanej przez firmę tPay,
  4. brak ograniczeń zdolności do czynności prawnych.
  5. Powyższe warunki muszą być spełnione przez Użytkownika w czasie korzystania z Usługi. Konta zarejestrowanych Użytkowników, którzy nie spełniają powyższych wymagań, zostaną zablokowane do czasu ich spełnienia.
 13. W procesie rejestracji konta w Aplikacji Mobilnej niezbędne jest:
  1. podanie przez Użytkownika danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL lub numer paszportu, data wydania i termin ważności oraz numer prawa jazdy, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,
  2. przesłanie w aplikacji zdjęcia pierwszej oraz drugiej strony prawa jazdy,
  3. wprowadzenie numeru karty płatniczej, której właścicielem jest Użytkownik ważnej co najmniej przez następne 40 dni od dnia rejestracji konta,
  4. zaakceptowanie regulaminu dokonywania płatności kartą płatniczą,
  5. dokonanie zwrotnej opłaty weryfikacyjnej w wysokości 1 zł, o której mowa w pkt 23. Dalsze korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest nieodpłatne.
 14. Podane przez Użytkownika dane osobowe, prawo jazdy oraz zdjęcia podlegają weryfikacji. Zdjęcia prawa jazdy Użytkownika jest usuwane natychmiast po zweryfikowaniu prawidłowości wprowadzonych danych.
 15. W sytuacji, w której dostrzeżone zostaną nieścisłości danych podanych przez Użytkownika z przesłanymi dokumentami, Użytkownik otrzyma informację o zaistniałej sytuacji oraz poproszony zostanie o ich usunięcie lub zmianę. innogy zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika do podania dodatkowych informacji w celu dokończenia procesu rejestracji.
 16. Aby skorzystać z Usługi niezbędna jest pozytywnie zakończona weryfikacja danych, o której Użytkownik jest informowany za pomocą wiadomości przesłanej na wskazany w rejestracji adres email.
 17. Jeśli Użytkownik posiada prawo jazdy nie honorowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie poproszony o przesłanie zdjęcia międzynarodowego prawa jazdy.
 18. Użytkownik nie może przekazywać osobom trzecim swoich danych do logowania. Naruszenie tego zobowiązania może skutkować obciążeniem go opłatami za Usługę i może się wiązać z nałożeniem dodatkowych opłat z tego tytułu.
 19. W przypadku pozyskania przez osoby trzecie danych, o których mowa w punkcie 16, Użytkownik jest zobligowany do natychmiastowego powiadomienia innogy, kontaktując się z infolinią innogy go! (+48 22 212 60 90). Po otrzymaniu zgłoszenia innogy niezwłocznie zablokuje konto Użytkownika.
 20. Jeśli jakiekolwiek dane przekazane podczas rejestracji konta Użytkownika uległy zmianie (szczególnie dane osobowe oraz karty płatniczej), Użytkownik zobowiązany jest do zaktualizowania ich w Aplikacji Mobilnej. Może to wiązać się z koniecznością ponownej weryfikacji karty, opisanej w pkt 23.
 21. Użytkownik może wyrejestrować konto w każdym momencie, poza czasem trwania najmu. Wyrejestrowanie usługi może odbyć się drogą mailową na adres email kontakt@innogygo.pl bądź pisemnie na adres spółki wskazany w pkt 3 powyżej.
 22. Płatności

 23. Płatność za Usługę realizowana jest wyłącznie za pomocą płatności bezgotówkowych i możliwa jest po podaniu danych karty płatniczej i jej poprawnej weryfikacji. Dane karty płatniczej nie są przechowywane przez innogy, a wyłącznie przez operatora płatności bezgotówkowych (dalej także tPay).
 24. Aby skorzystać z usługi innogy go! niezbędna jest akceptacja regulaminu operatora płatności mobilnych, którym jest tPay.com, Krajowy Integrator Płatności S.A. (ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357)
 25. Niezaakceptowanie regulaminu, o którym mowa w pkt. 21 powyżej lub jego aktualizacji, wiąże się z brakiem możliwości korzystania z Usługi, gdyż uniemożliwia rozliczanie płatności za najem pojazdów.
 26. Brak wprowadzenia danych karty płatniczej należącej do Użytkownika, uniemożliwia korzystanie z usługi innogy go!. Weryfikacja karty płatniczej następuje poprzez obciążenie rachunku Użytkownika kwotą 1 zł. Po poprawnej weryfikacji kwota ta jest zwracana na konto Użytkownika.
 27. Płatność za usługę innogy go! dokonywana jest poprzez obciążenie karty płatniczej Użytkownika po zakończeniu danego najmu pojazdu.
 28. Opłaty za usługę innogy go! pobierane są na podstawie Cennika usług zamieszczonego na stronie internetowej http://www.innogygo.pl/ i w Aplikacji Mobilnej.
 29. Rezerwacja pojazdu

 30. Aby skorzystać z Usługi, należy dokonać rezerwacji pojazdu za pomocą Aplikacji Mobilnej.
 31. W celu uzyskania przybliżonej informacji o odległości dzielącej Użytkownika od pojazdu, niezbędne jest jego wybranie spośród dostępnych w Aplikacji Mobilnej pojazdów.
 32. W celu dokonania rezerwacji pojazdu należy skorzystać z opcji „Rezerwuj” w Aplikacji Mobilnej. Nastąpi wtedy automatyczne odliczanie czasu trwania rezerwacji, który wynosi 15 minut. Jednorazowo dopuszczalne jest przedłużenie jej o kolejne 5 minut. Jeżeli Użytkownik nie otworzy pojazdu w tym czasie, nastąpi automatyczne anulowanie rezerwacji.
 33. Do celów identyfikacji pojazdów użyto ich numerów rejestracyjnych.
 34. Użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania rezerwacji przed upływem wyznaczonego w pkt 28 czasu, jednak zostanie on wtedy poproszony o podanie przyczyny swojej rezygnacji.
 35. Rozpoczęcie i zakończenie najmu

 36. W celu otwarcia pojazdu niezbędne jest skorzystanie z Aplikacji Mobilnej i zeskanowanie znajdującego się na samochodzie kodu QR (jest to jednoznaczne z zamówieniem z obowiązkiem zapłaty).
 37. Użytkownik zawiera umowę najmu w momencie otwarcia pojazdu.
 38. Użytkownik zobligowany jest przed rozpoczęciem jazdy:
  1. zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi pojazdu zamieszczoną w Aplikacji Mobilnej lub we wnętrzu pojazdu,
  2. zamieścić zgodnie z wytycznymi Aplikacji Mobilnej ocenę pojazdu, jego stanu technicznego oraz czystości,
  3. zweryfikować czy w pojeździe znajdują się:
   • gaśnica
   • trójkąt ostrzegawczy
   • apteczka
 39. Zgłoszenie braków w wyposażeniu pojazdu powinno odbyć się za pomocą infolinii (+48 22 212 60 90). Jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu w ruchu drogowym Użytkownik może podjąć decyzję o kontynuowaniu lub odstąpieniu od najmu. Użytkownik musi odstąpić od umowy w czasie nie dłuższym niż 3 minuty od momentu otwarcia pojazdu i przed uruchomieniem go za pomocą przycisku START/STOP. W tej sytuacji ewentualne naliczone opłaty zostaną zwrócone. Po upływie 3 minut prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje.
 40. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza pojazd, jednak zamierza kontynuować jazdę używanym pojazdem, może nie kończyć najmu i skorzystać z funkcji „Postój” w Aplikacji Mobilnej. Ta usługa jest płatna zgodnie z cennikiem (opłata postojowa).
 41. W celu zakończenia najmu pojazdu należy wybrać w Aplikacji Mobilnej opcję „Zakończ najem”. Wymaga to połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. Zakończenie najmu wymaga również zaciągnięcia (uruchomienia) hamulca ręcznego, wyłączenie świateł, zamknięcia wszystkich okien i drzwi w pojeździe.
 42. Użytkownik jest uprawniony do parkowania pojazdu w wyznaczonych Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie, bez obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat. Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, samochody elektryczne są zwolnione z tej opłaty.
 43. Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia najmu w prawidłowy sposób. Zakończenie najmu jest prawidłowe, gdy pojazd zaparkowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na terenie publicznie dostępnym w obszarze dostępności usługi innogy go!, wskazanym w Aplikacji Mobilnej. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że najem został poprawnie zakończony, a auto zamknięte.
 44. Każdy przypadek zakończenia najmu na terenie prywatnym i brak zwrotu pojazdu, zostanie zgłoszony na Policję i traktowany przez innogy jako kradzież lub przywłaszczenie pojazdu przez Użytkownika.
 45. Użytkownik nie może dokonać zakończenia najmu:
  1. w miejscach, gdzie parkowanie jest ograniczone czasowo lub wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań (np. w strefie przeznaczonej wyłącznie dla mieszkańców),
  2. niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na terenie zielonym,
  3. w obrębie prywatnych parkingów (tj. galerie handlowe), osiedli lub posesji (również tych należących do Użytkownika),
  4. w garażach podziemnych,
  5. poza wyznaczoną strefą innogy go!
 46. W przypadku niezastosowania się do pkt 40 Użytkownik może ponieść opłaty związane z nieprawidłowym zakończeniem najmu oraz koniecznością przeparkowania pojazdu, jak również obciążony zostanie kosztami nałożonych mandatów lub opłat parkingowych
 47. Zasady korzystania z pojazdu

 48. Użytkownik może dokonać najmu pojazdu maksymalnie na dwie doby, jednak innogy zastrzega sobie prawo do pobierania opłat po każdej zakończonej dobie najmu. W przypadku braku możliwości pobrania środków, innogy ma prawo zakończyć najem zdalnie.
 49. Użytkownik oświadcza, że korzystając z Usługi innogy go! będzie:
  1. przestrzegał zasad opisanych w Regulaminie oraz Aplikacji Mobilnej,
  2. stosował się do obowiązujących przepisów prawa oraz dbał o respektowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, c. stosował się do umieszczonej w pojeździe instrukcji obsługi.
 50. W sytuacji nie stosowania się przez Użytkownika do pkt 43 lub w przypadku podejrzenia dopuszczenia się przywłaszczenia lub kradzieży pojazdu, innogy jest uprawniona do zdalnego zakończenia najmu oraz powiadomienia, jeśli uzna że zaszła taka konieczność, odpowiednich organów ścigania.
 51. Określa się następujące zasady dostępności samochodów BMW i3s (wersja sportowa):
  1. z samochodów BMW i3s mogą skorzystać użytkownicy, którzy dokonali wcześniej wynajmu bądź wynajmów samochodu BMW i3 łącznie na min. 100 minut jazdy (tj. o min. wartości 119 zł) lub wykonali jeden przejazd dobowy (o wartości 239 zł) oraz mają opłacone wszystkie faktury w ramach usługi innogy go!.
  2. weryfikacja spełnienia przez Użytkowników ww. warunków będzie dokonywana jeden raz w tygodniu.
  3. po pozytywnej weryfikacji Użytkownika samochody BMW i3s będą widoczne w aplikacji innogy go!
 52. Aby zapewnić prawidłowe działanie Aplikacji Mobilnej, Użytkownik powinien dokonywać dostępnych aktualizacji.
 53. Pojazdy wyposażone są w urządzenia GPS, dzięki którym możliwa jest lokalizacja trasy podczas najmu.
 54. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie położenia i trasy pojazdu w trakcie najmu.
 55. Brak możliwości przesyłania danych pakietowych lub brak zasilania uniemożliwia korzystanie z Aplikacji Mobilnej.
 56. Użytkownik zobowiązany jest do użycia hamulca ręcznego po zakończonej jeździe.
 57. Użytkownik nie może:
  1. udostępniać pojazdu do kierowania osobie trzeciej, tj. innej niż Użytkownik,
  2. palić w pojeździe tytoniu, używać w nim papierosów elektronicznych,
  3. spożywać lub prowadzić pojazd po alkoholu, narkotykach lub innych substancjach odurzających, mogących mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu.
  4. uczestniczyć w wyścigach, testach samochodowych lub rajdach, holować innych pojazdów,
  5. dokonywać jakichkolwiek zmian elementów składowych lub wyposażenia pojazdu, w tym umieszczać jakichkolwiek oznaczeń lub nośników reklamowych,
  6. naprawiać, przerabiać lub dokonywać czynności serwisowych w pojeździe we własnym zakresie,
  7. opuszczać pojazdem granice Rzeczpospolitej Polskiej,
  8. dopuścić do sytuacji, w której w pojeździe przebywa więcej aniżeli dopuszczalna liczba czterech osób,
  9. przewozić zwierząt poza specjalnie przeznaczonym do tego własnym transporterem,
  10. przewozić ładunków, których ciężar przekroczy dopuszczalną ładowność pojazdu, wynoszącą 320 kg.
  11. otwierać klapy przedniej samochodu (dopuszczalne wyłącznie podczas najmu dobowego po uprzednim kontakcie z Infolinią: +48 22 212 60 90, w celu naładowania pojazdu we własnym zakresie).
 58. Pojazd nie może być wykorzystywany:
  1. w celach nauki jazdy,
  2. do przewożenia przesyłek kurierskich,
  3. do transportu materiałów niebezpiecznych,
  4. w wyścigach, zawodach, rajdach, próbach szybkości,
  5. jako rekwizyt.
 59. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez przewożone przez siebie osoby lub zwierzęta.
 60. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów administracyjnych spoczywa jedynie na Użytkowniku pojazdu. innogy zobowiązane jest do przekazania danych Użytkownika organom prowadzącym postępowanie w zakresie popełnienia czynu niedozwolonego.
 61. Przed rozpoczęciem jazdy Użytkownik ma możliwość zweryfikowania w Aplikacji Mobilnej poziomu naładowania baterii w pojeździe (estymowany zasięg pojazdu). innogy zapewnia, że pojazdy będą pozwalały na przejechanie minimum 15 kilometrów (tj. estymowany zasięg pojazdu min. 30 km). Jeżeli w trakcie trwania najmu poziom estymowanego zasięgu pojazdu obniży się poniżej 15 km Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego prawidłowego zakończenia najmu albo podłączenia pojazdu w stacji ładowania innogy przed zakończeniem najmu. Stacje ładowania innogy zaznaczone są na mapie w aplikacji. Stacje ładowania innogy są wyposażone w kable do ładowania.
 62. W pojazdach, które znajdują się we flocie innogy go! zamontowane są urządzenia, które pozwalają monitorować ich położenie, prędkość oraz pracę silnika, jak również poziom naładowania baterii czy sposób jazdy.
 63. Użytkownik jest odpowiedzialny za rzeczy pozostawione w aucie i zobowiązany jest do ich zabrania przed opuszczeniem pojazdu.
 64. W przypadku znalezienia w pojeździe rzeczy, innogy przechowuje je przez okres 60 dni. Po tym czasie są one przekazywane do biura rzeczy znalezionych Urzędu m.st. Warszawy.
 65. innogy zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w sytuacji:
  1. zalegania z opłatami na rzecz innogy,
  2. użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, c. częstego anulowania rozpoczętych rezerwacji,
  3. wykrycia przypadków łamania przepisów prawa.
 66. Opłaty za korzystanie z pojazdu

 67. Za korzystanie z usługi innogy go! konieczne jest dokonanie zapłaty, która pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłata naliczana jest na podstawie czasu, w którym Użytkownik najął pojazd, w szczególności porusza się pojazdem (opłata za minuty) oraz za czas postoju. Opłata za przejechane kilometry nie jest pobierana.
 68. Użytkownik może zostać również obciążony opłatami dodatkowymi, o których mowa w niniejszym regulaminie w pkt 79, 80 i 81.
 69. Pojazdy są ładowane na stacjach ładowania przez obsługę usługi innogy go!. Koszt ładowania jest uwzględniony w opłacie za korzystanie z pojazdu. Użytkownik może także samodzielnie naładować pojazd we własnym zakresie podłączając go do ogólnodostępnych stacji ładowania.
 70. W przypadku wynajmu minimum dobowego, Użytkownik może po uprzednim kontakcie z Infolinią, umówić się na odbiór ładowarki 230V, z której może skorzystać, jednak bez prawa zwrotu poniesionych w związku z ładowaniem kosztów.
 71. Informację o naliczonych opłatach za użytkowanie pojazdu, Użytkownik może znaleźć po zakończeniu najmu w Aplikacji Mobilnej w zakładce Historia wraz z fakturą elektroniczną dokumentującą naliczone opłaty, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 72. W Aplikacji Mobilnej dostępne są również informacje o wszelkich rozliczeniach oraz stanie konta Użytkownika.
 73. W ramach prowadzonych akcji marketingowych, programów lojalnościowych, Użytkownik może otrzymać vouchery, kupony rabatowe itp. Zasady ich przydzielania będą szczegółowo opisane w ramach każdego programu.
 74. Płatności realizowane są automatycznie za pośrednictwem tPay.com. Jeśli Użytkownik nie posiada wystarczających środków na karcie płatniczej lub zrealizowanie płatności nie jest możliwe z innej przyczyny, Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie danych innej karty płatniczej.
 75. Wszelkie zaległości w opłatach, będą skutkować zablokowaniem możliwości najmu pojazdów do momentu uregulowania płatności.
 76. Dochodzenie należności i naliczanie odsetek przez innogy odbywa się na zasadach ogólnych.
 77. innogy ma prawo do zmiany cennika usług. Aktualny cennik będzie każdorazowo zamieszczany w Aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej innogy go!. Użytkownik ma prawo zakończyć najem według stawek obowiązujących w chwili rozpoczęcia najmu.
 78. Reklamacje

 79. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usługi drogą elektroniczną na adres: kontakt@innogygo.pl lub pisemnie na adres: Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa.
 80. innogy ma 30 dni od daty wpływu reklamacji na jej rozpatrzenie. Jeżeli innogy nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uważa się, że uznało reklamację. Odpowiedź na reklamację innogy przekazuje Użytkownikowi drogą mailową lub pisemnie.
 81. W reklamacji proszę podać:
  1. imię i nazwisko, e-mail i/ lub numer telefonu Użytkownika przypisany do konta w Aplikacji Mobilnej,
  2. dane pozwalające na identyfikację przejazdu np. data oraz godzina najmu, numer rejestracyjny lub boczny pojazdu, numer faktury,
  3. opis stanu faktycznego i uzasadnienie reklamacji,
  4. w razie uznania przez Użytkownika za przydatne do rozpoznania reklamacji – można załączyć dokumentację zdjęciową.
 82. Uszkodzenia pojazdu i odpowiedzialność Użytkownika

 83. Użytkownik jest odpowiedzialny za uszkodzenia pojazdu powstałe z winy Użytkownika. W przypadku uszkodzenia pojazdu (wewnątrz lub na zewnątrz) Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z infolinią innogy go! (tel. +48 22 212 60 90).
 84. Opłaty wiążące się z koniecznością uzupełnienia braków w wyposażeniu pojazdu, usunięciem naruszeń lub usunięciem powstałych uszkodzeń, którymi może zostać obciążony Użytkownik, wskazane są w pkt 79 i 80 Regulaminu.
 85. Użytkownik zwolniony jest z odpowiedzialności za kradzież pojazdu, (z zastrzeżeniem zdania następnego) jak i za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu w wyniku działania, wypadku lub kolizji spowodowanej przez osobę trzecią (bez winy własnej Użytkownika) lub działania sił natury (np. burza, powódź).
 86. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kradzież pojazdu jeśli nie dokonał jego prawidłowego zamknięcia w trakcie trwania lub po zakończeniu najmu.
 87. Pojazdy objęte są ubezpieczeniami komunikacyjnymi AC, OC oraz NNW (NNW z sumą ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł). Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami ubezpieczeń i ich przestrzegania jako Użytkownik pojazdu. Warunki ubezpieczeń dostępne są na stronie www.innogygo.pl. W przypadku wystąpienia szkody w pojeździe, jeżeli dana polisa nie pokryje szkody w całości – innogy ma prawo zgłosić swe roszczenia do Użytkownika pojazdu na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa. Polisa ubezpieczenia komunikacyjnego AC nie obejmuje w szczególności sytuacji:
  1. gdy pojazd uległ uszkodzeniu, a kierujący nim Użytkownik znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych zabronionych substancji,
  2. uszkodzenia pojazdu w wyniku naruszenia przepisów drogowych lub jeśli Użytkownik nie posiada akceptowanych prawnie dokumentów uprawniających do jazdy,
  3. uszkodzenia pojazdu spowodowanego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  4. zdarzenia w trakcie, którego Użytkownik zbiegł z miejsca wypadku,
  5. w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania w wyniku niedopełnienia obowiązków, takich jak wypełnienie oświadczenia o zdarzeniu drogowym,
  6. gdy szkoda powstała podczas prowadzenia pojazdu przez inną osobę aniżeli Użytkownik, który wynajął samochód,
  7. gdy pojazd, którym porusza się Użytkownik stanowi niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, w związku ze złym stanem technicznym lub brakach w wyposażeniu,
  8. przekroczenia pojazdem granic terytorium Polski.
 88. Kary i opłaty dodatkowe

 89. W sytuacjach nieprawidłowego zaparkowania pojazdu, opisanych w pkt. 40, innogy wezwie Użytkownika do opłacenia lub zwrotu kosztów związanych z naliczonymi opłatami, karami lub mandatami. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Użytkownik wykaże, że powyższe opłaty musiał ponieść z winy innogy lub, że przepisy prawa stanowią, iż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 90. Użytkownik ponosi następujące opłaty dodatkowe w przypadku:
  1. palenia w pojeździe wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektronicznych, jak również spożywania alkoholu, zażywania jakichkolwiek substancji odurzających: 700 zł;
  2. wyłączenia pojazdu z usługi spowodowanego zabrudzeniem wnętrza wymagającym jego czyszczenia: 300 zł;
  3. konieczności odholowania auta na lawecie spowodowana jego całkowitym rozładowaniem: 250 zł
  4. umożliwienia korzystania z pojazdu osobom trzecim: 1000 zł;
  5. utraty wyposażenia pojazdu (trójkąt, gaśnica, dywanik, apteczka): za każdy element wyposażenia wg cennika producenta plus 100 zł;
  6. utraty kabla do ładowania w gniazdku 230V: 2000 zł;
  7. zgubienia lub zniszczenia tablicy rejestracyjnej: 300 zł;
  8. gdy najem został zakończony w zabronionym miejscu, np. na parkingu prywatnym bądź niezgodnie z przepisami: 300 zł plus koszty powstałe w konsekwencji zdarzenia;
  9. udostępnienia przez innogy danych Klienta uprawnionym podmiotom na podstawie pkt 54 niniejszego regulaminu, np. przy postępowaniu mandatowym: 100 zł;
  10. porzucenia pojazdu lub opuszczenia pojazdu bez jego zamknięcia za pomocą Aplikacji Mobilnej: 500 zł,
  11. udział własny w szkodzie powstałej z winy Użytkownika: 1000 zł (co nie wyklucza możliwości obciążenia użytkownika innymi kosztami w przypadkach, o których mowa w pkt 78).
  12. nie zgłoszenia wypadku lub ucieczki z miejsca zdarzenia: 500 zł,
  13. łamanie przepisów ruchu drogowego (innych niż naruszenie wskazane w lit. h): 300 zł,
  14. przewożenie zwierząt bez przystosowanego do tego celu własnego transportera: 1000 zł
  15. wyjazd poza granice Polski: 1000 zł
  16. holowanie innego samochodu: 1000 zł
 91. innogy zastrzega sobie prawo by żądać od Użytkownika dodatkowego odszkodowania w przypadku, gdy opłata dodatkowa nie pokrywa w całości zaistniałej szkody. Dochodzenie odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje na zasadach ogólnych.
 92. W przypadku któregokolwiek z naruszeń, o których mowa w pkt 80 lit. h, j, k, l, m, opłata dodatkowa może zostać pobrana z karty płatniczej Klienta.
 93. W przypadku pozostałych naruszeń regulaminu, innogy wystawi notę obciążeniową z czternastodniowym terminem płatności, zgodnie z listą opłat dodatkowych, o których mowa w punkcie 80.
 94. Problemy eksploatacyjne i infolinia techniczna

 95. Wszelkie problemy eksploatacyjne Użytkownik zgłasza telefonicznie, kontaktując się z infolinią innogy go! na numer telefonu: +48 22 212 60 90.
 96. Decyzję o kontynuowaniu najmu po wystąpieniu problemów eksploatacyjnych podejmuje infolinia innogy go!.
 97. Do obowiązków Użytkownika należy niezwłoczne powiadomienie infolinii innogy go! (tel. +48 22 212 60 90) oraz stosowanie się do przekazanych zaleceń, w przypadku:
  1. gdy pojazd brał udział w kolizji drogowej,
  2. podejrzenia kradzieży lub próby kradzieży pojazdu, c. dostrzeżenia jakichkolwiek awarii pojazdu,
  3. problemów z zamknięciem lub otwarciem pojazdu.
 98. Podczas wystąpienia problemu z poprawnym zamknięciem pojazdu, Użytkownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie infolinię innogy go!, a następnie dopełnić wszelkich starań w celu zabezpieczenia pojazdu, pozostając przy nim do momentu przyjazdu pracownika obsługi technicznej. innogy zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do zwolnienia Użytkownika z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 99. W przypadku stwierdzenia awarii w trakcie korzystania z pojazdu Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed dalszym uszkodzeniem oraz zadbać o bezpieczeństwo ruchu, po czym niezwłocznie skontaktować się z infolinią. Następnie pracownik infolinii dokonuje oceny stanu pojazdu i decyduje o możliwości jego dalszego użytkowania, tylko jeśli uszkodzenie nie zagraża bezpieczeństwu Użytkownika oraz innych uczestników ruchu.
 100. Postanowienia końcowe

 101. Sprawy sporne lub nieporozumienia mogące wyniknąć przyrealizacji umowy–świadczenia usługi innogy go! lub powstałe w związku znią, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. Za oddzielną zgodą Stron spory mogą być rozpoznawane przez stały polubowny sąd konsumencki np. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie (strona internetowa: http://www.spsk.wiih.org.pl/).
 102. Umowa między stronami podlega prawu polskiemu.
 103. Prawo odstąpienia od umowy - konsumenci

 104. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej wskutek aktywowania w Aplikacji Mobilnej Konta dla potrzeb realizacji Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem, że Użytkownik ma obowiązek zapłaty za zrealizowane Najmy. Użytkownik otrzymuje zwrot opłaty rejestracyjnej. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając do innogy za pomocą e-mail oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: kontakt@innogygo.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy, o której mowa w pkt 92 poniżej Regulaminu, jednak skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
 105. Użytkownikowi, zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy najmu pojazdu.
Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest na https://innogygo.pl
Załącznik 1
do Regulaminu korzystania z usługi innogy GO!


Adresat:
innogy Polska S.A.
Wybrzeże Kościuszkowskie 41,
00-347 Warszawa,
e-mail: kontakt@innogygo.pl
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Ja ................................................................................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi innogy go!.
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko Użytkownika:
Adres Użytkownika: